Sbírky

Charakteristika sbírkového fondu

V roce 2002 byl sbírkový fond muzea zapsán do Centrální evidence sbírek. Sbírku Městského muzea v Moravské Třebové zapsanou pod číslem MMO/002-05-10/210002 tvoří dvanáct podsbírek – historie, archeologie, výtvarného umění, fotografií, negativů a diapozitivů, písemností a tisků, knih, militárií, podsbírka numismatická, mimoevropská, geologická a zoologická. V posledních letech je vytvářena nová podsbírka pohlednic.

Mimoevropská sbírka, kterou L. V. Holzmaister muzeu věnoval, se stále odlišuje od jiných muzeí srovnatelné velikosti a podobného – vlastivědného – zaměření. I když v průběhu doby sbírka utrpěla určité ztráty, čítá dnes 528 inventárních čísel. Většinou jde o artefakty z přelomu 19. a 20. století, výjimku tvoří především staroegyptská kolekce a čtyři samurajské meče, z nichž jeden má čepel z počátku 15. století. Japonský soubor je v Holzmaisterově sbírce druhý největší po nepočetnějším souboru z Indie.

Sbírky nejen mimoevropského původu

Sbírka Městského muzea v Moravské Třebové však není zajímavá jen předměty mimoevropského původu. Podařilo se v ní zachovat několik velmi cenných předmětů z období renesance. Mezi nimi dominuje vzácná flanderská tapiserie a mramorové medailony s reliéfními portréty Ladislava z Boskovic a jeho manželky. Z konce 16. století pocházejí také epitaf rodiny Schartovy, portrét Jana z Boskovic na úmrtním loži, hákovnice, cechovní truhlice krejčích, kamnové kachle a jiné archeologické nálezy, rukopisy a staré tisky. Podsbírky historická a výtvarného umění obsahují dále množství mladších, často také velmi hodnotných předmětů. Barokní památky jsou dnes již z velké části restaurovány a využívány ve stálých expozicích a na příležitostných výstavách.

Badatelé muzeum navštěvují i kvůli jeho archeologické podsbírce, která obsahuje prehistorické nálezy kamenné industrie, keramiky, materiál získaný při opravách městských domů zejména na přelomu padesátých a šedesátých let minulého století a při záchranném archeologickém průzkumu zámku v roce 1997, ale také antické a jiné předměty přivezené z dalekých cest a věnované muzeu.

Menší soubor tvoří miliaria, kde mezi běžnými předměty – zbraněmi a výstrojí z obou světových válek, terčovnicemi atd. lze najít i zajímavosti; skutečným unikátem je roztržená hlaveň palné zbraně z období kolem roku 1375.

Městský archiv, dříve spravovaný společně s muzejními sbírkami, byl v druhé polovině šedesátých let minulého století předán okresnímu archivu a je dnes jedním z jeho fondů. V muzeu jsou dosud uloženy písemnosti různého druhu – přílohy k městské kronice, doklady vývoje muzea, mapy, plány a atlasy, rukopisy různého stáří a významu.

Původní numismatická podsbírka, z velké části tvořená dary mecenáše L. V. Holzmaistera, byla jistě velmi hodnotná. Můžeme to však posoudit jen ze zachovaných písemností, samotná sbírka z muzea zcela zmizela. V osmdesátých letech minulého století byla vytvořena sbírka nová, která obsahuje několik antických mincí. Tato podsbírka jinak dokumentuje především vývoj měny na území českých zemí.

FOTOARCHIV, KNIŽNÍ FOND I GEOLOGICKÁ SBÍRKA

Díky činnosti muzejního a vzdělávacího spolku zejména v druhém a třetím desetiletí minulého století byl vytvořen rozsáhlý fotoarchiv, který po druhé světové válce bohužel dlouho nebyl evidován ani ošetřován, takže se z něj do dnešní doby zachovalo jen torzo, které je z velké části ve špatném fyzickém stavu a bez zachovaných původních popisů. Přesto jsou sbírky fotografií, negativů a diapozitivů velmi zajímavé a z velké části využitelné jak ke studiu, tak k výstavním účelům.

Během vývoje vzdělávacího spolku a muzea byl shromážděn rozsáhlý knižní fond, který byl doplněn historickým fondem moravskotřebovského gymnázia, františkánského kláštera a pozůstalostí Aloise Czernyho a Johanna Tuppyho. Sbírková knihovna obsahuje tři inkunábule a desítky tisků z 16., 17. a 18. století, tisky z první poloviny 19. století jsou zastoupeny již stovkami svazků. Je doplňována literaturou se vztahem k regionu. Kromě sbírkové knihovny je budována příruční knihovna, určená pro studijní účely.

Přírodní vědy jsou zastoupeny především geologickou podsbírkou, jejímž jádrem je soubor fosilií získaných při těžbě pískovce v blízkosti Moravské Třebové, zejména v Maletíně, a žáruvzdorných jílovců v Březině.

V současné době se muzeum soustřeďuje hlavně na postupné restaurování sbírkového fondu, jeho evidenci a odborné zpracování. V míře, kterou dovolují omezené depozitární prostory, vyvíjí ovšem i akviziční činnost, zaměřenou na doplňování dokumentace historie města a jeho nejbližšího okolí.

Fotogalerie